Riolering

Dagelijks komt er in huishoudens afvalwater vrij, gewoon omdat we eten drinken en naar de w.c. gaan. Dit afvalwater voeren we via de riolering af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de rwzi wordt het afvalwater gezuiverd en geloosd op oppervlaktewater. Dit is goed voor het milieu en de volksgezondheid. In het “stedelijk gebied” liggen vaak rioolstelsels waarop ook regenwater geloosd mag worden. In het buitengebied is dat anders daar liggen vaak drukrioleringsstelsels waar alleen afvalwater op geloosd mag worden. Gaat u een nieuwe woning bouwen? En hebt u een aansluiting op het openbare riool nodig? Vraag op tijd een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Goed om te weten

Is iedereen verplicht om aan te sluiten?

Het is niet toegestaan om ongezuiverd afvalwater te lozen. Elke eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw is verplicht om huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater af te voeren naar de gemeentelijke riolering of dit op eigenterrein te zuiveren. Schoon regenwater mag wel geloosd worden op oppervlaktewater.

Wat mag in het riool?

Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de natuur. Gebruik het riool daarom alleen waarvoor het bedoeld is. Zie de website: Niet in het riool.

Drukriolering

In het buitengebied en andere gebieden met verspreide bebouwing wordt het afvalwater doormiddel van drukriolering (persleidingen) getransporteerd naar uiteindelijk de zuivering. Deze drukrioleringssystemen zijn berekend en bedoelt voor de afvoer van afvalwater. Afvoer van regenwater verstoord de werking en is het risico aanwezig dat de drukriolering de hoeveelheid water niet meer kan verwerken. Zeker met stevige regenbuien kan het gevolg zijn dat pompen in storing raken en wateroverlast kan optreden. Daarnaast is regenwater schoon en hoeft het niet naar de zuivering getransporteerd te worden.

Huisaansluiting(en)

Voor de afvoer van het huishoudelijke-afvalwater en bedrijfsmatig-afvalwater moet (tenzij op eigenterrein zuivering plaatsvindt), een rioolaansluiting gemaakt worden. Hiervoor wordt een aansluiting gemaakt op het hoofdriool en een leiding naar het perceel gelegd waarop aangesloten kan worden. De gemeente maakt deze aansluiting tot en met de erfgrens en plaatst eenmalig op het erf van het perceel een erfscheidingsput. De aansluiting vanuit uw woning naar de erfscheidingsput moet u als eigenaar zelf realiseren.

Septictank en beerput

Bij bestaande en vooral oudere woningen komen regelmatig nog septic-tank en/of een beerput voor. De werking van deze putten is gebaseerd op het verzamelen van slib waarna bacteriën er voor zorgen dat het slib op een natuurlijke manier wordt afgebroken. Uiteindelijk wordt het water afgevoerd naar de gemeentelijke riolering en de zuivering. Een zuivering werkt het beste als daar zo vuil mogelijk water naar toe wordt getransporteerd, een voorzuivering in een septic-tank of beerput is dan ook niet gewenst.