Snoeiwerkzaamheden aan bosplantsoen

U kunt op deze pagina zien waar we in de winter snoeien. Ook leggen we uit waarom we snoeien.

Waarom snoeien?

Het snoeien doen we om verschillende redenen:
1.    Door het bosplantsoen te snoeien onderhouden we de bomen en struiken in het gebied. Een natuurlijk bosplantsoen bestaat uit een boomlaag met struiken en daaronder een kruidlaag. 
2.    Tijdens het snoeien halen we takken weg, die overlast geven of gevaar vormen.
3.    Door te snoeien kunnen we verkeersonveilige situaties voorkomen, door het zicht te verbeteren.  

Als we een bosplantsoen planten zetten we de bomen en struiken door elkaar op een afstand van ongeveer 1 meter. We doen dit om snel een dichte strook te vormen. Maar, we willen voorkomen dat soorten elkaar gaan verdringen. Daarom moeten we na een paar jaar al beginnen met snoeien. Doen we dat niet, dan gaan ze namelijk zelf takken afstoten om toch maar voldoende plek te hebben. Daardoor worden de bomen en struiken iel. 
Dus gaan we snoeien op het moment dat het bosplantsoen mooi begroeid lijkt. Dat lijkt niet logisch, maar het is echt nodig.

In het begin is het snoeien bedoeld om voldoende afstand te houden tussen de bomen en de struiken. Als de bomen hoger worden, dan snoeien we alleen de struiklaag. Dit doen we om de struiken jong en gezond te houden. 

Wanneer?

Het winterseizoen is de vaste periode om te snoeien. We doen dit van november tot half maart. Zo proberen we de planten en dieren zo weinig mogelijk te verstoren.

Hoe vaak?

We snoeien een bosplantsoen gemiddeld om de vier tot zes jaar. 

Wat doen we?

Snoeien of uitdunnen: 

Bij snoeien of uitdunnen van een strook bosplantsoen halen we tot maximaal 50% van de begroeiing weg. De stobben lopen daarna weer uit. 

Achterstallig onderhoud:

Is een bosplantsoen lange tijd niet onderhouden, dan drukken de planten/bomen elkaar weg. Hierdoor verzwakt de beplanting.  
In zo’n geval kappen we tot maximaal 90 %. We laten een aantal alleenstaande bomen staan. Zo blijft er voedsel, nest- en schuilgelegenheid voor insecten en vogels. 
Achterstallig onderhoud proberen we te voorkomen. Maar het gebeurt wel dat we niet kunnen snoeien. Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden of omdat er een nest van een beschermde vogel in een boom zit. Omwonenden vinden dit vaak een te ‘botte’ maatregel. Maar u kunt gerust zijn: de planten herstellen zich in een paar jaar tijd helemaal. 


Gevaarlijke, zieke of dode bomen rooien:

Soms moeten we – naast het gewone snoeiwerk – ook gevaarlijke, zieke en/of dode bomen rooien. 
De gemeente heeft de plicht om te zorgen dat de openbare ruimte veilig is.
 

In fases

Vooral in parken, waar veel beplanting is, kiezen we voor snoeien in fases. Dit heeft twee redenen. Een reden is om het gevolg van het snoeien voor mens en natuur te verzachten. De andere reden is om te komen tot verschillende groeistadia. Zo is er altijd een mogelijkheid voor verschillende diersoorten om te nestelen, te schuilen of voedsel te vinden. 
Hierdoor verbeteren we de biodiversiteit, dit is de afwisseling in planten en dieren. In de bijlage staat een voorbeeld van hoe wij werken.
 

Aandacht voor plant en dier

De gemeente Noardeast-Fryslân voert haar werken uit volgens de Flora-en Faunawetgeving. 
Voordat we met snoeien beginnen, controleren onze medewerkers en/of aannemers of er ook broedende vogels e.d. aanwezig zijn. Zijn er broedende vogels aanwezig, dan nemen we passende maatregelen om verstoren te voorkomen. 
Daarnaast proberen we te voorkomen dat grote machines midden in het (bosplantsoen)vak staan. Zo kunnen ze geen grote sporen achterlaten, die nadelig zijn voor het bodemleven. 
 

Essentakkensterfte

Sinds 2010 kennen we in Nederland de ziekte ‘essentaksterfte’. Dit is een schimmel, waardoor de takken van de boom doodgaan. De dode takken breken gemakkelijk af. Dit kan gevaarlijk zijn voor bijvoorbeeld wandelaars of fietsers.
We kunnen deze ziekte helaas niet tegengaan. Het kan zijn dat daardoor zo’n 85% van de essen doodgaat. Daarom verwijderen we veel van deze bomen uit de bosplantsoenen. Omdat er in het verleden veel essen zijn geplant, lijkt het kappen van de erg ingrijpend.

We houden toezicht op het verdwijnen van deze essen in het bosplantsoen. Vaak groeien zaailingen weer uit tot bosplantsoen. We laten eerst de natuur bepalen welke soorten de plek overnemen van de verwijderde essen. In de meeste gevallen is de plek binnen twee jaar weer dichtgegroeid. Neemt het aantal essen teveel af, dan willen we soorten gaan planten, die ongevoelig zijn voor de essentaksterfte. Dit is nog in ontwikkeling. 
Bij landschappelijke geplante alleenstaande essen, welke ziek zijn en dienen te worden vervangen, wordt voorlopig gekozen voor andere inheemse boomsoorten welke passen binnen het landschap. Pas nadat er resistente soorten zijn ontwikkeld, worden ze ook weer aangeplant. 
 

Herplanten

Net als burgers, heeft de gemeente een ‘herplantplicht’. Meestal planten we meteen een nieuwe boom als de te kappen boom alleen staat of in een laan. Maar soms zijn er op een plek al vaker bomen doodgegaan. Dan proberen we een geschikte plek in de buurt te vinden. Er zijn ook plekken waar vroeger teveel bomen zijn geplant. Ook daar kan het zijn dat we bomen weghalen zonder een nieuwe te planten.

Bij bosplantsoenen wachten we eerst af hoe de andere bomen zich herstellen. Dit is meestal binnen twee jaar zichtbaar. Op een later moment kijken we of we er nog nieuwe bomen bij moeten planten.

Opruimen

Na het snoeien en uitdunnen ruimen we de takken en stammen op. Waar mogelijk leggen zoveel mogelijk snoeihout op takkenrillen. Zo ontstaat er een leefgebied voor planten en dieren, waar ze voedsel kunnen vinden en schuilen en nestelen. Op deze manier komen de materialen weer terug in de natuurlijke kringloop. 
Natuurlijk proberen we de paden zo snel mogelijk op te ruimen en begaanbaar te maken. Dit is afhankelijk van het weer.
 

Informatie

Op plaatsen, waar omwonenden last van ons werk kunnen hebben, informeren we de bewoners door middel van een brief.
Heeft u toch nog vragen over het snoeiwerk, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.
 

Waar

Op de kaarten vindt u de locaties waar we gaan snoeien.