U kunt alleen nog op afspraak langskomen in het gemeentehuis in Damwâld. Meer informatie over het maken van een afspraak vindt u op de Contact pagina.

Sport - Coronavirus

Update 1 juli 2020

Artikel 2.2 Verbod niet houden veilige afstand

 

1. Het is verboden zich in de publieke ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning of een daarbij behorend erf, op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

2. Het verbod is niet van toepassing:

a. op personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;

b. als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft;

c. op personen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling;

d. op leerlingen in het voortgezet onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs onderling op school;

e. op personen bij de uitoefening van hun beroep, voor zover de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van dat beroep noodzakelijk zijn en niet op gepaste wijze kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van 1,5 meter afstand van degene jegens of met wie de werkzaamheden worden uitgevoerd;

f. op personen met een handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders kunnen ophouden en hun begeleiders;

g. op personen die sport, theater of dans in de vorm van sport of culturele uiting beoefenen, voor zover dat voor het beoefenen van sport, dans en theater noodzakelijk is ;

 

h. in het openbaar vervoer, overig bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer voor privé-doeleinden, voor zover dit vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en niet strekt tot het mogelijk maken van recreatie in dat voer- of vaartuig;

i. op personen die op een buitenterras bij een eet- en drinkgelegenheid onderling die aan weerszijden van een tussen tafels geplaatst kuchscherm zitten.

Toelichting

Onderdeel g ziet op de uitoefening van sport, theater en dans in de vorm van sport of culturele uiting. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat een normale sportbeoefening in de weg staat mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.

Bovenstaande betekent dat wel 1,5 meter afstand moet worden gehouden als dat een normale sportbeoefening niet in de weg staat. Denk hierbij aan bowlen, biljarten, darten en bridge.

Het niet in acht nemen van de 1,5 meter bij theater en dans geldt voor acteurs en dansers die een voorstelling geven of dansen in de vorm van sport op een dansschool.

 

 

Update 30 juni 2020

 

Update 12 juni 2020

Versoepeling georganiseerd sporten

Onlangs heeft er een wijziging ( versoepeling) plaatsgevonden betreffende het georganiseerd sporten. 
Het is nu mogelijk om met personen tot en met 18 jaar binnen 1.5 meter te bewegen en te sporten. U kunt uw oefeningsvormen daar dan ook op aanpassen.

Artikel 2.2 Verbod niet in acht nemen veilige afstand

 1. Het is verboden zich in de publieke ruimte te bevinden zonder tot een andere persoon een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.
 2. Het verbod, bedoeld in het vorige lid, is niet van toepassing:
  a. op personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
  b. als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft;
  c. bij de uitoefening van contactberoepen;
  d. op een persoon met een handicap en diens begeleiders;
  e. op personen van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen.
 3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is in de uitvoering van jeugdhulp niet van toepassing op kwetsbare jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar onderling en op kwetsbare jongeren en jeugdhulpverleners onderling.

Update 27 mei 2020

Sporten onder een partytent

Vanuit diverse sportscholen komt de vraag of zij hun buitenactiviteiten aan mogen bieden in een tent zonder zijkanten (partytent). Deze zou groot genoeg zijn om de 1,5 meter te handhaven

Op grond van de noodverordening is buiten sporten weer mogelijk, ook voor volwassenen, mits men maar 1,5 meter afstand kan houden. De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de verordening en de afstandseis.

 

Update 29 april 2020

Sport en bewegen in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

U vindt hieronder informatie over wat er binnen onze gemeenten mogelijk is om weer te kunnen sporten. 

NOC-NSF: Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

Kinderen t/m 18 jaar mogen, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Gemeenten moeten deze sportactiviteiten faciliteren en organiseren, onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Zoveel mogelijk kinderen moeten de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hieronder vindt u de tekst van dit protocol.

Bij kinderen en jongeren is het risico op verspreiding van het coronavirus klein. Daarom mogen zij vanaf 29 april weer buiten sporten. Met ingang van 11 mei is buiten sporten in groepen weer toegestaan voor alle leeftijden, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches. 

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. Meer informatie volgt.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
sportmaatregelen
Sportmaatregelen

Update 21 april 2020

Overzicht maatregelen sport