Bezwaar en beroep

Algemeen

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Goed om te weten

In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Dit kan digitaal of schriftelijk. Het adres voor schriftelijk bezwaar staat vermeld in het besluit.

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Voor de afhandeling van bezwaarschriften die betrekking hebben op de aanslag gemeentelijke belastingen en/of de getaxeerde WOZ-waarde, geldt dat de gemeente tot einde van het belastingjaar de tijd heeft om uitspraak te doen

Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • Uw naam en adres
 • De datum van uw bezwaar
 • Om welk besluit het gaat
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Dient u een bezwaarschrift in tegen de aanslag gemeentelijke belastingen, dan verzoeken wij u tevens de volgende gegevens te noemen:

 • Gemeentenaam
 • Belastingjaar
 • Aanslagnummer, en
 • Welk WOZ-object het betreft.

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

In eerste instantie bekijken wij of uw bezwaar in aanmerking komt voor bemiddeling. Er vindt dan een bemiddelingsgesprek plaats, meestal onder leiding van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie.

Heeft bemiddeling geen resultaat, dan komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat kan het College van burgemeester en wethouders zijn, of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet de beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dit besluit kan afwijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt een brief met het besluit.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken.

Wilt u beroep indienen tegen de beslissing op uw bezwaarschrift? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt.

Agenda adviescommissie voor bezwaarschriften

De Algemene kamer houdt openbare hoorzittingen naar aanleiding van ingediende bezwaarschriften in het gemeentehuis in Dokkum.

De adviescommissie behandelt bezwaarschriften van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.