Privacy

De ontwikkelingen op het gebied van internet en computers gaan snel. De gemeente probeert steeds meer zaken digitaal te regelen. Dit betekent dat de gemeente steeds meer digitaal actief is.
Dit betekent ook dat er meer eisen worden gesteld aan persoonsgegevens en privacy.
Daarom heeft de gemeente maatregelen genomen op het gebied van informatiebeveiliging.
We willen open zijn over welke persoonsgegevens we verwerken.

Binnen de gemeente werken we met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en instellingen waarmee wij samenwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of een telefoonnummer. Deze gegevens verzamelen wij bij het uitvoeren van onze taken, zoals het verlenen van een vergunning, een subsidie of een voorziening. U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan.

Voor het werken met persoonsgegevens gelden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Deze regels vormen de basis om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en hebben we in aanvullend gemeentelijk beleid uitgewerkt.

Uitgangspunten

De gemeente zorgt voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteert de privacy van iedereen. Wij houden ons daarom aan de volgende zaken:

 • Wij weten welke persoonsgegevens wij verwerken. Informatie hierover geven wij op een eenvoudige, toegankelijke en begrijpelijke manier
 • Wij verwerken persoonsgegevens alleen als dit wettelijk mag
 • Wij verwerken alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze taken. Als het kan verwerken wij minder of geen persoonsgegevens
 • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is
 • Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht  en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen. Daarbij zorgen wij voor passende beveiliging van de gegevens
 • Wij kiezen voor de gemakkelijkste manier om persoonsgegevens te verwerken

Register van Verwerkingsactiviteiten

Wij houden een Register van de Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin houden wij voor iedere verwerking bij:

 • Waarom we persoonsgegevens verwerken
 • Welke persoonsgegevens er worden verwerkt
 • Van wie we de persoonsgegevens hebben gekregen
 • Wie verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking
 • Wie er betrokken zijn bij de gegevensverwerking
 • Aan wie de persoonsgegevens eventueel worden verstrekt
 • De bewaar- en vernietigingstermijnen
 • De beveiligingsmaatregelen die we hebben getroffen

Verwerkers / Ontvangers

Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij in sommige gevallen gebruik van diensten van andere partijen. Wij maken hier met hen afspraken over die we vastleggen in een overeenkomst waarbij is bepaald dat persoonsgegevens alleen mogen verwerkt binnen de lidstaten van de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen

De personen van wie wij persoonsgegevens verwerken hebben op grond van de wet een aantal rechten waarop zij een beroep kunnen doen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Dit is gratis. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, verbeteren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. U mag geen gegevens van andere personen inzien.

U kunt uw verzoek online via DigiD op de website van de gemeente Dantumadiel indienen (https://www.dantumadiel.frl/inzage-persoonsgegevens). U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

In dit verzoek moet u zo duidelijk mogelijk aangegeven wat u precies vraagt of wil. Als uw verzoek erg moeilijk is of als u het bij herhaling indient, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren uw verzoek te behandelen. Wij beantwoorden uw verzoek binnen een maand. Als uw verzoek ingewikkeld is, kunnen wij de beantwoording met twee maanden verlengen.

Als het verzoek niet of niet op tijd wordt opgevolgd, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente of een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente.
Deze Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een onafhankelijk toezichthouder.

Bij een verzoek of een klacht kunnen wij u aanvullende informatie vragen, bijvoorbeeld een legitimatiebewijs om uw identiteit te kunnen vaststellen.

Website en Cookies

U kunt de website van de gemeente anoniem bezoeken. Wij willen een beeld krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s zij bezoeken. Daarvoor registreren we alleen het aantal bezoeken en niet de identiteit van de bezoekers.

Als u via www.dantumadiel.frl producten van de gemeente afneemt, moet u zich hiervoor bekend maken met behulp van uw DigiD. Wij gebruiken uw gegevens dan uitsluitend voor de aanvraag van het betreffende product.

Vragen?

Als u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente of over deze privacyverklaring, dan kunt u deze vragen stellen aan de Functionaris Gegevensbescherming, email fg[at]noardeast-fryslan.nl of telefonisch via (0519) 29 88 88.

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u denkt dat wij uw persoonsgegevens ten onrechte hebben verwerkt (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap). Heeft u moeite met lezen of schrijven? Of twijfelt of u een klacht wilt of kunt indienen? Belt u dan eerst via het gratis telefoonnummer van de Autoriteit Persoonsgegevens: (088)18 05 250.

Wijzigen privacybeleid

Deze privacyverklaring kan altijd gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

(privacyverklaring mei 2019)