Kees Wielstra

Kees Wielstra

KW
KW

Kees Wielstra(Gemeentebelangen Dantumadiel) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Iepenbiere romte

 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Wegen, straten en pleinen
 • Openbare verplichting en wegmeubilair
 • Oevers, beschoeiingen en bruggen
 • Water
 • Openbaar groen
 • Speeltuinen
 • Buitensportaccomodaties
 • Landschap
 • Landbouw
 • Biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie

Soarch en Wolwêzen

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wonen en Zorg
 • Publieke gezondheid

Nevenfuncties

Bestuurder IJswegencentrale Oostergo onbezoldigd
Lid Algemeen bestuur NEF onbezoldigd
Lid Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As onbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichting onbezoldigd
Bestuurslid OVEF onbezoldigd
Vertegenwoordiger AV Kabel Noord onbezoldigd
Steunfractielid Eerste Kamerfractie OSF onbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl