Kees Wielstra

Kees Wielstra(Gemeentebelangen Dantumadiel) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Iepenbiere romte

 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Wegen, straten en pleinen
 • Openbare verlichting en wegmeubilair
 • Oevers, beschoeiingen en bruggen
 • Water
 • Openbaar groen
 • Speeltuinen
 • Buitensportaccomodaties
 • Landschap
 • Landbouw
 • Biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie

Soarch en Wolwêzen

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wonen en Zorg
 • Publieke gezondheid

Nevenfuncties

Voorzitter bestuur GR Jobinderonbezoldigd
Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslânonbezoldigd
Lid Algemeen bestuur Dokwurkonbezoldigd
Lid Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale Asonbezoldigd
Regent Van Sytzama Stichtingonbezoldigd
Vertegenwoordiger Dantumadiel in ledenvergadering OVEFonbezoldigd
Vertegenwoordiger AV Kabel Noordonbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0511) 71 70 00
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl