Kees Wielstra

Kees Wielstra

KW
KW

Kees Wielstra(Gemeentebelangen Dantumadiel) is wethouder in Dantumadiel en heeft de volgende portefeuilles:

Iepenbiere romte

 • Verkeer, vervoer en mobiliteit
 • Wegen, straten en pleinen
 • Openbare verlichting en wegmeubilair
 • Oevers, beschoeiingen en bruggen
 • Water
 • Openbaar groen
 • Speeltuinen
 • Buitensportaccomodaties
 • Landschap
 • Landbouw
 • Biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie

Soarch en Wolwêzen

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wonen en Zorg
 • Publieke gezondheid

Nevenfuncties

Voorzitter bestuur GR Jobinder

onbezoldigd

Lid Bestuurscommissie Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân onbezoldigd

Lid Algemeen bestuur Dokwurk

onbezoldigd

Lid Gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As

onbezoldigd

Regent Van Sytzama Stichting

onbezoldigd

Vertegenwoordiger Dantumadiel in ledenvergadering OVEF

onbezoldigd

Vertegenwoordiger AV Kabel Noord onbezoldigd

Contact met de wethouder

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl