Kwijtschelding

Als u een laag inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente maakt gebruik van de ruimst mogelijke kwijtscheldingsnormen en houdt bij het beoordelen, rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Onderstaande belastingsoorten komen in aanmerking voor kwijtschelding.

  • Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers)
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Voordat u gaat aanvragen

Voordat u een verzoek om kwijtschelding indient, is het aan te raden, dat u eerst, onderstaande veel gestelde vragen even raadpleegt: (uiteraard indien van toepassing).

Goed om te weten

Het aanvragen van kwijtschelding

Wij hebben het aanvragen van kwijtschelding zo eenvoudig mogelijk gehouden. Indien u een verzoek om kwijtschelding indient, dan vragen wij in eerste instantie geen of weinig bewijsstukken op.

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vraagt u online aan (DigiD verplicht). We vragen u om naast uw telefoonnummer en e-mailadres, een aantal vragen te beantwoorden. In het formulier wordt indien van toepassing, ook om bewijsstukken gevraagd, deze dient u te scannen en als PDF file toe te voegen.

Indien u uw e-mailadres ingevuld hebt, dan ontvangt u na het indienen van uw verzoek om kwijtschelding, direct een ontvangstbevestiging, dat is uw bewijs, dat uw verzoek ook daadwerkelijk bij de gemeente binnengekomen is. Indien u geen emailadres ingevuld hebt, dan ontvangt u binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging per post. Wanneer u geen ontvangstbevestiging ontvangt, dan is uw verzoek niet ontvangen en dient u contact op te nemen met de gemeente.

Na ontvangst van uw verzoek om kwijtschelding, worden uw gegevens getoetst middels gegevens uitwisseling via de Rijksbelastingdienst, het UWV en de RDW. U ontvangt binnen een aantal weken een brief, waarin u kunt lezen of u voor kwijtschelding in aanmerking komt of niet. Indien wij een belemmering hebben gevonden, dan vragen wij u, om een aantal aanvullende gegevens toe te sturen.

Let op! U moet per aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen.

Het indienen van een verzoek om kwijtschelding kan online:

De geautomatiseerde toets kwijtschelding

Indien u ons gemachtigd heeft om uw gegevens geautomatiseerd te laten toetsen en u hebt over het voorgaand jaar kwijtschelding ontvangen, dan worden uw gegevens geautomatiseerd getoetst. U ontvangt een aantal dagen voorafgaand aan de aanslag gemeentelijke belastingen, welke jaarlijks eind februari verzonden worden, van ons een brief waarin vermeldt staat of u wel of niet geautomatiseerd kwijtschelding hebt ontvangen. De aanslagen gemeentelijke belastingen over het jaar 2023 worden eind maart verzonden.

Indien u geautomatiseerd kwijtschelding hebt ontvangen, dan hoeft u de aanslag gemeentelijke belastingen over dat jaar (voor de aanslagregels welke openstaan voor kwijtschelding) niet te betalen (let op, extra containers vallen hier niet onder en moeten altijd betaald worden).

Indien u geen geautomatiseerde kwijtschelding hebt ontvangen, dan wordt er altijd de reden vermeld, waarom dit niet gelukt is. U kunt dan aan de hand van een aantal aanvullende gegevens alsnog kwijtschelding aanvragen.

Welke normen hanteren wij?

De gemeente hanteert de ruimste kwijtscheldingsnormen, dat houdt in, dat we de 100% bijstandsnorm hanteren en in het geval u een AOW uitkering ontvangt, dat we dan de 100% AOW norm hanteren.

Naast de ruimst mogelijke kwijtscheldingsnormen, hebben we ook de mogelijkheid om de kosten voor kinderopvang bij de berekening van de betalingscapaciteit in aanmerking te nemen. De gehanteerde normbedragen voor bestaanskosten, wijzigen minimaal 2x per jaar, meestal per 1 januari en per 1 juli.

Hieronder treft u linkjes aan, welke verwijzen naar de gehanteerde normen over de betreffende periode. (de datum van indiening is bepalend voor de gehanteerde normen).

1 januari 2022 t/m 30 juni

1 juli 2022 t/m 31 december

1 januari 2023 t/m 30 juni 2023

De energietoeslag

De uitgekeerde energietoeslag van maximaal €1.300 wordt bij de berekening van de kwijtschelding niet als inkomen gezien en ook niet als vermogen meegenomen. Kortom het uitgekeerde bedrag (welke wij als doeluitkering beschouwen), heeft geen invloed op de berekening van de kwijtschelding.

Extra vermogensvrijstelling

Vanaf de aanslag gemeentelijke belastingen 2023, hanteren we naast de reguliere vrijstelling van vermogen, een extra vermogensvrijstelling. Deze extra vermogensvrijstelling bedraagt voor echtgenoten of 2 partners; € 2000,-. Voor een alleenstaande ouder € 1800,- en voor een alleenstaande € 1500,-.

Deze extra vermogensvrijstelling komt bovenop de reguliere vermogensvrijstelling.

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt het beste zo snel mogelijk na de dagtekening van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen, wacht u te lang, dan komen er invorderingskosten bij. Invorderingskosten worden niet kwijtgescholden.

Als u langer dan 3 maanden geleden uw aanslag hebt betaald, kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.

Hulp nodig bij het invullen van uw verzoek om kwijtschelding?

Indien het niet lukt om zelf een formulier “Verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen” in te vullen, dan kunt u hierbij hulp krijgen.
De Formulierenbrigade van Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum, werkt daarbij samen met Humanitas en SUNOF. Er zijn vrijwilligers die u kosteloos helpen met het invullen van
het formulier.

Meer informatie treft u aan op de website van Stichting Welzijn Het Bolwerk. U kunt ’s ochtends van 09:30 – 12:00 uur bellen voor een afspraak. Tel. 0519-292223 of een e-mail sturen naar: info@het-bolwerk.eu

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Indien u van mening bent, dat uw financiële situatie zodanig is, dat u de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen.

Bij het beoordelen van uw verzoek wordt gekeken naar uw inkomen (betalingscapaciteit) en uw vermogen.

Voor het bepalen van uw betalingscapaciteit gaan wij uit van uw netto inkomen per maand (incl. vakantiegeld) hieronder vallen onder andere; inkomen uit arbeid, heffingskortingen, pensioen, ontvangen alimentatie, studiefinanciering en overige inkomsten.

Als uitgaven worden meegenomen: woonlasten minus huurtoeslag of teruggave hypotheekrente (minus het normbedrag woonlasten), de betaalde alimentatie, betaling van belastingschulden en toeslagen, de netto kosten kinderopvang, en de premie ziektekostenverzekering (minus zorgtoeslag, minus normbedrag).

Vervolgens wordt de draagkracht per jaar berekend door 80% van de uitkomst van uw betalingscapaciteit te nemen. Indien dit positief is, dan beschikt u over betalingscapaciteit en mogen wij geen kwijtschelding toekennen. Is dit negatief dan heeft u geen betalingscapaciteit en wordt de vermogenstoets toegepast.

De vermogenstoets is de optelsom van uw banksaldi en spaartegoeden ten tijde van uw verzoek om kwijtschelding. Van deze optelsom wordt het normbedrag kwijtschelding, de extra vermogensvrijstelling, de (indien van toepassing) ontvangen energietoeslag, de betaalde premie zorgverzekering (excl. zorgtoeslag) minus het normbedrag en de woonlasten (excl. huurtoeslag) minus het normbedrag afgetrokken. Bent u geboren voor 01-01-1935, dan geldt nog een extra vrijstelling van €3.350 per persoon.

Naast banksaldi wordt er ook gekeken naar voertuigbezit, eigen woning /grond en overige bezittingen, dit wordt ook als vermogen aangemerkt.

Als blijkt dat u geen betalingscapaciteit heeft en uw vermogen is beneden de vermogensnorm, dan zullen wij uw verzoek om kwijtschelding toewijzen.

Kwijtschelding en uitstel van betaling

Indien u een verzoek om kwijtschelding ingediend hebt, dan ontvangt u automatisch uitstel van betalen, totdat wij op uw verzoek hebben beslist. Wijzen wij uw verzoek volledig toe, dan hoeft u de voor kwijtschelding in aanmerking komende aanslagregels niet te betalen.

Wijzen wij uw verzoek af, dan dient u binnen 14 dagen na afwijzing het openstaande bedrag te betalen. U kunt daarom ook na het aanvragen van kwijtschelding, de aanslag betalen, ontvangt u kwijtschelding, dan betalen wij hetgeen u betaald heeft terug, zo voorkomt u dat er bij een afwijzing het openstaande bedrag binnen 14 dagen betaald moet worden.

Let op, indien u langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding (deels) betaald hebt, dan wordt dat niet terug betaald.

Extra containers

Indien er sprake is van een extra container, of extra containers, dan ziet u dat op uw aanslag. Voor een extra container wordt geen kwijtschelding verleent, deze dient u ten allen tijde te betalen, ook als u kwijtschelding krijgt voor het overige deel van de aanslag. Bij het indienen van een verzoek om kwijtschelding ontvangt u dan ook geen uitstel van betaling voor de extra container(s).

Eigen woning

Indien er sprake is van overwaarde in een woning (waarde woning is hoger dan de hypotheekschuld) dan er is sprake van vermogen en zal een verzoek om kwijtschelding ten alle tijde worden afgewezen.

Kostendelersnorm

Alle in één huis wonende personen van 27 jaar of ouder, zijn kostendeler. Het maakt daarbij niet uit of deze personen ook daadwerkelijk meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Uitzonderingen / geen kostendelers zijn: Inwonende personen van 27 jaar of ouder die een studie volgen (DUO of BBL) en kamerhuurders.

Hoe meer kostendelers, hoe lager uw inkomensgrens en hoe lager de woonlasten. De reden hiervoor is dat als er meer personen in uw woning wonen, u de woonlasten kunt delen.

Waterschapsbelastingen

Voor de aanslag waterschapslasten, u opgelegd door het Noordelijk belastingkantoor moet u een apart verzoek om kwijtschelding indienen. Dit kan niet samen met het verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Meer informatie over aanvragen kwijtschelding van waterschapslasten.

Ondernemers

Ook ondernemers kunnen in onze gemeente kwijtschelding aanvragen,  zij kunnen hiervoor hetzelfde formulier gebruiken.

Onderstaande belastingsoorten komen in aanmerking voor kwijtschelding, voor ondernemers geldt dat alleen het privé gedeelte van de aanslag voor kwijtschelding in aanmerking komt. (Indien er sprake is van een gemengd karakter, dan  prevaleert het zakelijk deel).

  • Afvalstoffenheffing (exclusief extra containers)
  • Rioolheffing
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten

Voor de overige belastingen kunt u geen kwijtschelding aanvragen.

Automatische incasso

Het aanvragen van kwijtschelding en het afgeven van automatische incasso, zijn twee afzonderlijke zaken, welke los van elkaar staan.

Indien u ons gemachtigd heeft om de aanslag gemeentelijke belastingen middels automatische incasso van uw bankrekening af te schrijven, dan passen wij dit  toe en kijken we niet of er kwijtschelding aangevraagd is.

Indien u binnen 3 maanden na de eerste afschrijving van automatische incasso kwijtschelding aanvraagt en de kwijtschelding wordt toegewezen, dan betalen wij hetgeen er automatische geïncasseerd is, aan u terug.

Indien er geen kwijtschelding wordt toegekend, dan heeft de automatische incasso het voordeel, dat er al een gedeelte betaald is en de automatische incasso doorloopt. U voorkomt daarmee, dat u niet na afwijzing binnen 14 dagen hoeft te betalen.

Let op, indien u langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding (deels) betaald hebt, dan wordt dat niet terug betaald.

Uitstel van betaling

Indien u een verzoek om kwijtschelding ingediend hebt, dan ontvangt u automatisch uitstel van betalen, totdat wij op uw verzoek hebben beslist. (dit geldt niet bij automatische incasso, zie hierboven).  Wijzen wij uw verzoek volledig toe, dan hoeft u de voor kwijtschelding in aanmerking komende aanslagregels niet te betalen.

Wijzen wij uw verzoek af, dan dient u binnen 14 dagen na afwijzing het openstaande bedrag te betalen. U kunt daarom ook na het aanvragen van kwijtschelding, de aanslag betalen, ontvangt u kwijtschelding, dan betalen wij hetgeen u betaald heeft terug, zo voorkomt u dat

Let op, indien u langer dan drie maanden voorafgaand aan het verzoek om kwijtschelding (deels) betaald hebt, dan wordt dat niet terug betaald.

Afgewezen

Is uw verzoek afgewezen?

Indien wij uw verzoek om kwijtschelding afwijzen, dan wordt dit bij beschikking aan u medegedeeld en wordt er altijd vermeld, waarom we deze beslissing hebben genomen, daar waar mogelijk, wordt dit ook met een berekening onderbouwd.

Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u  binnen 10 dagen na dagtekening van deze beschikking, administratief beroep aantekenen. Dit administratief beroep dient u in bij het college van Burgemeester en wethouders. In de beschikking leest u hoe u dit doet en treft u meer informatie aan omtrent de mogelijkheid van een hoorzitting.

Is uw beroepsschrift afgewezen?

Indien ook uw administratief beroep is afgewezen en u bent het hier niet mee eens, dan kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen. Bij een afwijzing van uw beroepsschrift zullen wij u hierover informeren.