Omgevingsoverleg - overleg over initiatief, plan of idee

Algemeen

U wilt een activiteit gaan doen waarvoor u mogelijk toestemming of een vergunning nodig heeft van de gemeente. Misschien weet u al precies wat u wilt gaan doen. Of misschien is het nog maar een idee. Het kan zijn dat u al een heel plan heeft uitgedacht en gemaakt.

Het gaat daarbij om activiteiten die u wilt doen in de “fysieke leefomgeving”. U wilt bijvoorbeeld een woning bouwen of uitbreiden, een hok slopen, een windmolen plaatsen, van een kantoorpand appartementen maken of een bedrijf uitbreiden. Dit zijn activiteiten waar de Omgevingswet regels voor heeft gesteld.

Onderstaande knop kunt u gebruiken voor een aanvraag om een omgevingsoverleg

Vraag de gemeente om een omgevingsoverleg

Om er achter te komen wat de gemeente van uw initiatief vindt, kunt u de gemeente vragen om een omgevingsoverleg. De gemeente kan dan met u meedenken en beoordelen of het past in de visie en het beleid van de gemeente, of het past in de regels en of er vergunning nodig is.

De gemeente geeft u een schriftelijk advies over wat de gemeente van uw plan vindt en met welke regels rekening moet worden gehouden. Er staat in wat de vervolgstappen kunnen zijn. En als dat nodig is, dan geeft de gemeente advies over hoe u het beste een aanvraag voor die vergunning kunt maken.

U kunt de gemeente vragen om een omgevingsoverleg over uw plan, initiatief of idee. Dat doet u met een e-Formulier. Die vindt u bovenaan deze pagina.

Het omgevingsoverleg kost wel geld. Maar de betaalde kosten voor het eventueel houden van een intaketafel of omgevingstafel kunt u later verrekenen met de kosten als  u een officiële vergunningaanvraag doet.

Kleinere plannen of vraag vergunningvrij bouwen

Bij kleinere plannen is het meestal niet nodig om te overleggen. Bijvoorbeeld voor dakkapellen, aan- en uitbouwen of andere kleinere activiteiten zoals het kappen van een boom, aanbrengen van een reclame of aanleggen van een inrit. U kunt via de Vergunningcheck - Omgevingsloket zien of u een vergunning nodig heeft. En hoe u die kunt aanvragen. 

Maar u mag het e-formulier van de aanvraag voor het Omgevingsoverleg ook gebruiken voor een vraag of vergunningvrij bouwen mogelijk is. Dat is gratis.

Gaat het om meer ingewikkelde zaken? Dan raden wij u aan om eerst een overleg bij de gemeente te vragen, voordat u een officiële aanvraag voor een vergunning doet.

Wat doet de gemeente met uw aanvraag?

Uw aanvraag voor omgevingsoverleg kan drie fasen van overleg doorlopen. Dat hangt af hoe moeilijk en uitgebreid uw plan of initiatief is. En van de vraag hoe het initiatief past in het beleid en de regelgeving van de gemeente.

Kan meteen antwoord worden gegeven? Dan wordt het overleg in de eerste fase: verkennen en beoordelen initiatief afgerond. Blijkt dat er toch verder onderzoek en overleg nodig is, dan gaat de aanvraag en het overleg over in fase 2, met het houden van de intaketafel. En daarna volgt er eventueel nog een fase 3, met het houden van een omgevingstafel.

Wat gebeurt er in de verschillende fasen van het overleg?

1. Verkennen en beoordelen van een initiatief

De gemeente neemt het schriftelijke verzoek om vooroverleg in behandeling en bekijkt en beoordeelt of een initiatief of plan haalbaar is. En of het past in de regelgeving. Daarvoor kijken we naar het beleid en de regelgeving van de Omgevingswet. Dat staat onder meer in de Omgevingsvisie en het (tijdelijke) omgevingsplan van de gemeente. Verder zien we of andere regelgeving voor de fysieke leefomgeving van invloed is op het initiatief. Past het initiatief in het beleid en de regelgeving of past het duidelijk niet? Dan ontvangt u van de behandelaar een afsluitende reactie.

De gemeente brengt voor het enkel beoordelen of een plan vergunningvrij kan worden uitgevoerd geen kosten in rekening.

2. Intaketafel

Past een initiatief niet in het beleid of voldoet het niet aan de gestelde regels? Dan komt de vraag in een volgende fase 2. De gemeente beoordeelt dan of er van de regels kan worden afgeweken. Daarvoor is de intaketafel. Aan de intaketafel zitten verschillende medewerkers van de gemeente. Zij beoordelen of een initiatief of plan wenselijk is en of de gemeente kan meewerken aan het initiatief. Er zijn vier uitkomsten van de intaketafel mogelijk:

 • U kunt een aanvraag voor omgevingsvergunning indienen (en krijgt aanwijzingen waar u op daarbij op moet letten)
 • Nogmaals een behandeling op de intaketafel met aanvullende informatie
 • Het plan of initiatief is niet haalbaar of wenselijk.
 • Het plan of initiatief aan de omgevingstafel verder bespreken.

De behandelaar neemt daarover contact met u op.

Deze fase 2 - Intaketafel gaat pas in als u daarvoor toestemming geeft.

3. Omgevingstafel

Het kan ook zijn dat een plan zo ingewikkeld of uitgebreid is, dat de gemeente meer specialisten moet inschakelen om het plan te beoordelen. Dan komt de aanvraag in fase 3. Het plan gaat dan door naar de omgevingstafel. Het gaat altijd om initiatieven die nog niet passen in het gemeentelijke beleid of niet voldoen aan de regels. In dat overleg onderzoekt en ontwikkelt u samen met vertegenwoordigers van betrokken bestuursorganen (gemeente, brandweer, milieudienst, wetterskip, provincie) of en hoe het initiatief misschien toch mogelijk gemaakt kan worden. Eventueel kunnen daar ook buren of omwonenden bij worden uitgenodigd. Dat past in het participatiebeleid van de gemeente. De omgevingstafel kan het volgende adviseren:

 • U kunt een concept-aanvraag omgevingsvergunning opstellen (voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit)
 • U kunt een verzoek tot het wijzigen van het omgevingsplan indienen
 • Er is nogmaals een overleg omgevingstafel nodig
 • Het initiatief is niet mogelijk.

De behandelaar neemt u mee in de voorbereiding en de uitkomsten van de omgevingstafel.

Deze fase 3 - Omgevingstafel gaat pas in als u daarvoor toestemming geeft.

Een advies bij omgevingsoverleg is geen besluit

Voor alle duidelijkheid, het advies dat de gemeente geeft, is een indicatie op grond van de gegevens die u heeft gegeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit betekent dat u hiertegen geen bezwaar kunt maken. Alleen op een officiële vergunningaanvraag volgt een officieel besluit.

Legeskosten

Het behandelen van een aanvraag om omgevingsoverleg kost geld

Voor het verlenen van diensten mag de gemeente geld vragen in de vorm van leges. De tarieven voor de verschillende diensten en producten stelt de gemeenteraad vast in een legesverordening.

Voor 2024 zijn er voor de 3 fases de volgende legestarieven:

1. De legeskosten voor verkennen en beoordelen van een initiatief
    op een aanvraag om vooroverleg bedragen in 2024

 

56,75

2. De legeskosten voor het houden van een intaketafel bedragen in 2024428,40
3. De legeskosten voor het houden van een omgevingstafel bedragen in 20241.686,40
Voor elke extra omgevingstafel1.686,40

Voor de actuele legesverordening van de gemeente en de tarieven klikt u hier: Legesverordening Dantumadiel 2024

Voor de vraag om uit te zoeken of ergens vergunningvrij bouwen mogelijk is, brengen wij geen leges in rekening en is kosteloos.

 

Let op:

Vermindering legeskosten bij indienen aanvraag omgevingsvergunning

Doet u na het vooroverleg een aanvraag voor een omgevingsvergunning? Dan heeft u recht op vermindering van legeskosten die u moet betalen voor het indienen van die aanvraag.

De legeskosten die u mogelijk moest betalen voor het houden van een intaketafel en eventuele omgevingstafel worden dan in mindering gebracht op die legeskosten vergunningaanvraag. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden:

De aanvraag wordt ingediend

 1. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;
 2. is in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en
 3. binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

Het kan niet leiden tot “negatieve leges”, oftewel dat u meer geld terug krijgt dan u eerder aan leges moest betalen. De gemeente brengt u in ieder geval een minimumbedrag aan leges in rekening voor het indienen van een officiële aanvraag om omgevingsvergunning.

Toestemming geven voor intaketafel en omgevingstafel

Het kan zijn dat uw aanvraag om vooroverleg moet worden behandeld op de intaketafel of de omgevingstafel. Zoals u in de informatie hierboven kunt lezen, brengen we daar extra kosten voor in rekening. We gaan niet eerder verder met de behandeling van uw aanvraag om omgevingsoverleg dan nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt dat ook meteen al op het formulier aangeven.

Met het indienen van uw aanvraag om vooroverleg gaat de gemeente wel bezig met fase 1: het verkennen en/of beoordelen van uw initiatief of plan. Dat betekent dat wij voor die dienst de leges voor die eerste fase in rekening brengen.

Het aanvraagformulier

We vragen om het formulier met behulp van uw Digid inlogcode in te vullen.

eHerkenning

Als u namens een organisatie iets aanvraagt, heeft u eHerkenning nodig:

Meer over E-herkenning(link is extern)

Betrek de omgeving bij uw plannen

Dat biedt u als initiatiefnemer inzicht in wat anderen van uw plannen vinden. Het gaat niet alleen om directe omwonenden. Afhankelijk van het initiatief kunnen meningen van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen worden ingewonnen. Deze feedback stelt de initiatiefnemer in staat om plannen aan te passen voor meer draagvlak. De gemeente betrekt de uitkomsten van de participatie bij de besluitvorming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze tegel op onze website: Participatie - hoe werkt dat? | Gemeente Dantumadiel

Meer informatie over omgevingsoverleg

Heeft u hulp nodig bij het invullen of vragen over het formulier? Of heeft u vragen over het omgevingsoverleg?

U kunt daarvoor terecht bij de medewerkers van het Klantcontactcentrum KCC.

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 16.30 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur