Rekenkamercommissie presenteert uitkomsten onderzoek naar jeugdzorgbeleid

Op woensdag 10 mei 2023 heeft de Rekenkamercommissie van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar het jeugdzorgbeleid in de twee gemeenten. Het onderzoek maakt duidelijk hoe de gemeenteraden van beide gemeenten hun verantwoordelijkheid en rol op het gebied van jeugdzorg (beter) kunnen vormgeven.

De Rekenkamercommissie heeft het onderzoek uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Dit naar aanleiding van berichtgeving rond een casus van een jongere uit de gemeente. Het onderzoek moet de gemeenteraden van beide gemeenten in staat stellen om beter sturing te geven aan de jeugdzorg. Zodat de zorg die jongeren nodig hebben, beschikbaar is en blijft.

Hoe is de jeugdzorg geregeld?

In het onderzoek brengt de Rekenkamercommissie (RKC) van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel in kaart hoe de gemeenteraden van beide gemeenten hun verantwoordelijkheid en rol op het gebied van jeugdzorg kunnen vormgeven. Daarvoor maakt de commissie eerst duidelijk hoe de jeugdzorg in beide gemeenten is geregeld. Wat is het beleid en hoe is dat vastgelegd? Wie voert het beleid uit en welke afspraken zijn daarover gemaakt? Daarnaast is onderzocht welke verantwoordelijkheden en rollen de gemeenteraad heeft en of de raad voldoende geïnformeerd wordt om deze taak goed te kunnen uitvoeren. Tot slot is gekeken naar manieren om de informatievoorziening over jeugdzorg aan de raad te verbeteren.

Weinig informatie over effecten jeugdzorg

Een belangrijke conclusie die de RKC trekt, is dat de gemeente weliswaar verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, maar dat dit in de praktijk moeilijk handen en voeten is te geven. Daarnaast bestaat er weinig zicht op de daadwerkelijke resultaten en maatschappelijke effecten van de jeugdzorg. Dit maakt het voor gemeenteraden moeilijk om ‘hun sturende, kaderstellende, en met name hun controlerende rollen goed uit te kunnen oefenen.’

Acht aanbevelingen

Op basis van het onderzoek doet de RKC acht aanbevelingen. Zo beveelt de commissie onder meer aan op een sterkere inhoudelijke verantwoording van de jeugdzorg, zodat de maatschappelijke effecten duidelijker worden. Ook wordt ‘een grondige evaluatie van de jeugdzorg per raadsperiode’ aanbevolen en adviseert de commissie om bijeenkomsten te organiseren rondom nieuwe ontwikkelingen in de jeugdzorg, best practices en onderzoek naar de effectiviteit van interventies.

Presentatie uitkomsten onderzoek

De Rekenkamercommissie van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel heeft de uitkomsten van het onderzoek op woensdagavond 10 mei gepresenteerd aan de gemeenteraden van beide gemeenten. Na de presentatie is de rapportage openbaar gemaakt. Deze is te bekijken via Agenda noardeastfryslan - It Petear woensdag 10 mei 2023 19:30 - 21:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)