Rioolheffing

Voor de bekostiging van het beheer en onderhoud van het rioolstelsel wordt een rioolheffing geheven. Onder de gemeentelijke riolering worden alle voorzieningen begrepen voor de inzameling, verwerking, zuivering of het transport van het afvalwater, hemelwater of grondwater. Dit betekent dat ook zelfstandige percelen die geen aansluiting hebben op het rioolbuizenstelsel, maar wel (via welke tussenstap dan ook) water ter verwerking aanbieden bij de gemeente, in de heffing worden betrokken. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruikers.

Onderdeel Tarief(Vast bedrag)
Woningen € 250,20 per jaar
Onderdeel

Waterverbruik per jaar

Tarief
Bedrijfspanden 0 -150 m3 € 250,20 per jaar
Bedrijfspanden > 150 m3 Voor de eerste 150 m3 € 250,20 per jaar en € 22,32 per 150 m3 daarboven
Perceel, een roerende of onroerende zaak, zonder directe of indirecte aansluiting op waternet en/of pompinstallatie  

€ 50,00 per jaar

 

Onderdeel Tarief(Vast bedrag)
Woningen € 216,24
Bedrijfspanden, eventueel met woning,  en scholen € 263,16

Fabrieksruimten, pensions, verpleeginrichtingen of bejaardentehuizen

€ 312,36
Garageboxen € 23,40

Hebt u onterecht een aanslag gehad? U kunt dan bezwaar maken.