Ronald Dijksterhuis

Ronald Dijksterhuis

RD
Ronald Dijksterhuis

De burgemeester en het college worden ondersteund door het ambtelijke apparaat van de gemeente Dantumadiel. Zij doen dit onder leiding van de hoogste ambtenaar, de gemeentesecretaris, die ook algemeen directeur is. De gemeentesecretaris wordt benoemd en ontslagen door het college. Hij is ook aanwezig bij de vergaderingen van het college. De ondersteuning van het ambtelijk apparaat betreft het voorbereiden van voorstellen en het uitvoeren van besluiten.

Per 1 juni 2017 is Ronald Dijksterhuis gemeentesecretaris.

Nevenfuncties

Leider team bevolkingszorg Veiligheidsregio Fryslân Piketvergoeding

Ambtelijk secretaris Van Sytzama Stichting

onbezoldigd

Lid AR (lokaal bestuur) GBS
De Schakel te Dokkum                   

onbezoldigd

Contact met de gemeentesecretaris

Voor een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u contact op nemen met het bestuurssecretariaat.

Telefoonnummer: (0519) 29 88 88
E-mail: bestuurssecretariaat@dantumadiel.frl