Wet Kwaliteitsborging

Algemeen

Het doel van de Wet kwaliteitsborging (Wkb) is om de bouwkwaliteit te verhogen. Degene die een bouwwerk bouwt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat bouwwerk en moet ook aantonen dat het aan de eisen voldoet.

De gemeente heeft de taak om vooraf bij een vergunningaanvraag te toetsen of uw bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften voldoet en zorgt tijdens de bouw voor het toezicht.

Wat doet een kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger toetst het technische bouwen. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid. De voorschriften staan in het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’.

Een kwaliteitsborger is onafhankelijk en moet in het bezit zijn van bepaalde certificaten om dit werk te mogen doen.

Wat doet de gemeente?

De gemeente blijft ook betrokken bij de bouw. Vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het ruimtelijke deel van wat u wilt bouwen. Dat gaat over of het bouwwerk past in de omgeving.
De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de regels in het gemeentelijke omgevingsplan. Bijvoorbeeld of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het landelijke Omgevingsloket. Dat is een landelijke website. Via dat loket komt de aanvraag bij de gemeente. Die neemt de aanvraag in behandeling. De gemeente beslist binnen 8 weken of de gevraagde vergunning kan worden verleend.

Voor het bouwtechnische deel moet u een bouwmelding bij de gemeente doen. Zo weet de gemeente wat u gaat bouwen en welke kwaliteitsborger u heeft ingehuurd. Ook blijft de gemeente degene die toezicht houdt en de gemeente kan handhaven als blijkt dat het bouwwerk niet aan de eisen voldoet. U moet daarom de gemeente informeren wanneer u start met de bouw en wanneer het bouwwerk klaar is.

Welke bouwwerken vallen onder de Wkb?

Gevolgklasse 1

De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. Gevolgklasse 1 zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld:

 • Woningen
 • Woonboten
 • Recreatiewoningen
 • Industriegebouwen van maximaal twee bouwlagen

De Wkb geldt voor bouwwerken in gevolgklasse 1.

Voor bouwwerken in gevolgklasse 1 moet u dus een kwaliteitsborger inhuren. Ook moet u een bouwmelding en een gereedmelding bij de gemeente indienen. De bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen, zijn hier te vinden op de website Informatiepunt Leefomgeving. 

Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in of op een monumentaal pand gaat bouwen.

En het geldt nog niet voor het verbouwen van bouwwerken. Daarvoor heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor de technisch verbouwing van de gemeente nodig, en eventueel een vergunning voor ruimtelijke deel.

Bij deze verbouwingen blijft de gemeente voorlopig toetsen of de bouwplannen aan de bouwtechnische voorschriften kunnen voldoen. Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te schakelen.

Welke bouwwerken vallen niet onder de Wkb?

Gevolgklasse 2 en 3

Dit zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld een appartementencomplex, een schoolgebouw of een hotel.

Voor deze bouwwerken heeft u zowel een omgevingsvergunning voor technisch bouwen van de gemeente nodig, als ook een vergunning voor ruimtelijk bouwen.

Bij deze bouwwerken blijft de gemeente voorlopig toetsen of deze complexere bouwplannen aan de bouwtechnische voorschriften kunnen voldoen. Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te schakelen.

​​​​​​​In welke gevolgklasse valt uw bouwwerk?

Via de Vergunningcheck - Omgevingsloket controleert u in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt.

Wat moet u regelen voordat u gaat bouwen?

Stappen voor bouwen bouwwerk gevolgklasse 1 (geen verbouwing)

Stap 1: omgevingsvergunning bouwen (ruimtelijk deel)

U controleert of u een omgevingsvergunning voor ruimtelijk deel van het bouwen nodig hebt. Heeft u een vergunning nodig? Dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket.

Stap 2: inhuren kwaliteitsborger

U huurt zelf een kwaliteitsborger in. Op de website  Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw  vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 3: bouwmelding indienen

U dient eerst een bouwmelding in bij de gemeente. Dat gebeurt via het Omgevingsloket. U mag niet beginnen met bouwen, voordat u een complete melding heeft ingediend. De bouwmelding moet zijn ingediend tenminste 4 weken voor de bouw begint. Hier geeft u ook aan wie uw kwaliteitsborger is.

Bij deze melding hoort een risicobeoordeling en het borgingsplan.
Deze stap zal vaak in samenwerking met de kwaliteitsborger gebeuren.

U krijgt van de gemeente te horen of uw melding is geaccepteerd of afgewezen. Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen.

Vier weken na het indienen van de melding mag u met de bouw beginnen.

Stap 4: start bouw

Tenminste twee dagen voor het begin van de bouw, geeft u via het Omgevingsloket de start van de bouw door aan de gemeente.

Stap 5: controle door kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.

De gemeente blijft het bevoegd gezag. De gemeente mag controleren of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Ook als geen bouwmelding of gereedmelding is ingediend, kan de gemeente handhaven. De kwaliteitsborger kan dit niet.

U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Stap 6: einde van de bouw

Eén dag nadat u klaar bent met bouwen, geeft u dat einde van het bouwen door via het Omgevingsloket.

Stap 7: gereedmelding

U mag het bouwwerk niet gebruiken voordat u een complete gereedmelding heeft ingediend.

Minimaal twee weken voor u het bouwwerk wilt gaan gebruiken, dient u een gereedmelding in via het Omgevingsloket. Die gaat naar de gemeente. U krijgt van de gemeente te horen of uw melding is geaccepteerd of afgewezen.

Stappen voor bouwen bouwwerk gevolgklasse 2 en 3 

Stap 1: vergunning ruimtelijk bouwen

Voor bouwwerken in de gevolgklasse 2 en 3 heeft u een omgevingsvergunning voor het ruimtelijk deel van het bouwen nodig van de gemeente. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Stap 2: vergunning technisch bouwen

U heeft ook een omgevingsvergunning van de gemeente nodig voor technische bouwen. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. U kunt beide vergunningen ook samen aanvragen. U hoeft beide vergunningen niet apart aan te vragen.

Stap 3: start bouw

Twee dagen voor het begin van de bouw geeft u dit door via het Omgevingsloket.

Stap 4: toezicht gemeente tijdens bouw

De gemeente houdt toezicht op de bouwwerkzaamheden. De gemeente kan handhaven als het bouwwerk niet aan de regels voldoet.

Stap 5: einde bouw

Zodra de bouw klaar is, geeft u dit aan de gemeente door via het Omgevingsloket.

Bijzondere lokale omstandigheden

Bij het opstellen van de risicobeoordeling en het borgingsplan moet de kwaliteitsborger met deze omstandigheden rekening houden.

Voor Dantumadiel gelden de volgende omstandigheden:

 • Bij Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit (Bopa) en omgevingsplan activiteit (OPA); rekening houden met verleende vergunningen; 
 • Resten van funderingen of andere materialen in de bodem die mogelijk van invloed zijn op de funderingswijze;
 • Specifieke funderingsconstructies van belendingen in de oudere bebouwingsclusters die van invloed zijn op de fundering van een te bouwen bouwwerk;
 • Geluid waaronder belastbaarheid gevels hierbij onder andere rekening houden met
  • gezoneerd industrieterrein Feanwâlden-Sûd
  • geluidwegen waar onder hogere grenswaarden
  • geluid spoorwegen;
 • Trillingen/trillingshinder spoorlijn
 • Veenweidegebied (waaronder Bûtenfjild)
 • Externe veiligheid; register externe veiligheid.