Leerplicht

Algemeen

Als ouder of verzorger moet u uw kind inschrijven op een school en u moet ervoor zorgen dat uw kind ook echt naar school gaat. Totdat uw kind twaalf jaar is, bent u als ouders of verzorgers verantwoordelijk voor het naar school gaan van uw kind. Daarna zijn de kinderen dat zelf ook.

Wat houdt de leerplicht in?

Uw kind mag vanaf zijn vierde verjaardag naar school. Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na zijn of haar vijfde verjaardag.
De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien wordt. Daarna geldt tot het achttiende jaar de ‘kwalificatieplicht’.

Kwalificatieplicht

Jongeren die zestien jaar zijn geworden, kunnen nog niet stoppen met school. Totdat jongeren achttien jaar zijn, zijn ze nog ‘kwalificatieplichtig’.
Dat betekent dat ze in ieder geval een startkwalificatie moeten halen: een mbo-diploma vanaf niveau 2, een havo-diploma of een vwo-diploma. Voor een goede start op de arbeidsmarkt is een startkwalificatie belangrijk.

Ouder dan 18 en nog geen startkwalificatie

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie krijgen een trajectbegeleider toegewezen. De trajectbegeleider begeleidt de jongere naar het vinden van een opleiding en/of werkplek. 

Wat is de taak van de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of kinderen - die leerplichtig zijn - staan ingeschreven bij een school. Als leerlingen spijbelen of zonder toestemming wegblijven van school zoekt de leerplichtambtenaar uit wat daar de reden van is. Met de leerling, de ouders, en de school maakt de leerplichtambtenaar afspraken over het terugdringen van het verzuim.

Vrije dagen buiten de vakanties om?

U kunt een verzoek - om buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan - doen bij de schooldirecteur. Aanvragen voor meer dan tien vrije dagen richt u aan de leerplichtambtenaar. Meer informatie vindt u in de Leerplichtfolder.

Hoe dat nou zit met leerplicht, kwalificatieplicht en RMC?