Planschade

Algemeen

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade. Dit geldt voor schadegevallen die VÓÓR 1-1-2024 zijn opgetreden! Na die datum in de regelgeving over Nadeelcompensatie van toepassing.

Goed om te weten

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomensderving)
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak)

Voorwaarden

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat, of de wijziging daarvan, van kracht is geworden
  • Het zou onredelijk zijn als de schade helemaal voor uw eigen rekening zou komen
  • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen bijvoorbeeld koop, onteigening of verzekering
  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht

Er geldt een eigen risico van (minimaal) 2 procent bij:

  • Verlies van inkomen
  • Waardevermindering van de onroerende zaak

Aanvragen

Een aanvraag indienen voor planschadevergoeding kunt u doen door het aanvraagformulier planschadevergoeding in te vullen.

Let op: De tegemoetkoming moet u vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Het procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken.