Prikkebosk Damwâld

Planontwikkeling Prikkebosk - Groen wonen naar wens

‘Prikkebosk’ ligt in het zuidoosten van Damwâld. Het is een karakteristiek stukje Friese Woudenlandschap, waar een plan wordt ontwikkeld voor de realisatie van twintig woningen.

De gemeente heeft in 2019 met omwonenden en vertegenwoordigers uit Damwâld nagedacht over een plan hiervoor. Dit heeft geleid tot een globale visie voor het woningbouwplan Prikkebosk. Deze visie houdt rekening met de woningbehoefte van het dorp, de wensen van omwonenden én het karakteristieke gebied. De visie is uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan.

Stedenbouwkundig plan Prikkebosk

Woningen te gast in het landschap

De bestaande kwaliteiten van het gebied zijn hierbij het allerbelangrijkst. De woningen worden daarom ingepast in de bestaande structuur van het landschap en geven de indruk ‘te gast te zijn’ in het groen.

Ruimte voor traditionele en unieke woonconcepten

Prikkebosk zal zich onderscheiden van de overige woningbouwlocaties in Damwâld door de mogelijkheden voor bijzondere woonwensen die in dit plan een plek kunnen krijgen. In het plan wordt naast de mogelijkheid voor traditionele verkaveling ruimte geboden voor unieke woonconcepten. Dit zijn vrijstaande woningen en ensembles van woningen. Dit kunnen ook woningen zijn die samen een groter bouwvolume vormen.

Voor het beeld wordt ingezet op landelijke stijlen met moderne uitstraling. Voorbeelden zijn schuurwoningen, states, boerenerven, moderne kantige bouwvolumes of tiny houses.

Uitbreiding recreatieve netwerk

Het recreatieve netwerk wordt uitgebreid met nieuwe wandel-, men- en fietsverbindingen. Voor fietsers en wandelaar is Prikkebosk vanuit meerdere richtingen toegankelijk, voor auto’s is er een toegangsweg vanaf de T.E. Teunissenwei.

Landschapsherstel en -ontwikkeling

De oude landschappelijke structuren worden hersteld. Aan de zuid- en oostzijde worden nieuwe singels aangelegd en de huidige singels worden hersteld indien nodig. Bosuitbreiding met bijvoorbeeld een voedselbos behoort tot de nieuwe mogelijkheden in Prikkebosk.

Groene buffer behouden tussen bestaand en nieuw

De percelen tussen de nieuwe kavels en de bestaande linten behouden hun huidige uitstraling en agrarisch karakter. Dit betekent weilanden tussen de singels met daarop paarden en of schapen aan de randen van Prikkebosk. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de gronden over te dragen aan de omgeving voor uitbreiding van tuinen of agrarisch gebruik.

Stand van zaken

In 2022 heeft de gemeente vooroverleg over de concept-plannen gevoerd met o.a. Provincie, Wetterskip, brandweer en belanghebbenden. Aan de omwonenden die interesse hebben aangegeven in een stukje tuinuitbreiding, is aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden een diepte van maximaal 20 meter hiervoor beschikbaar wordt gesteld en er is een beoogde m2-prijs voor deze grond aangegeven. De plannen zijn hierop aangepast.

De planning is om in het najaar van 2023 het bestemmingsplan in procedure te brengen. Dan komt het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te liggen en kunnen omwonenden en belanghebbenden hierop reageren.

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de gemeente

E-mailwonen@dantumadiel.frl, onder vermelding van Prikkebosk
Telefoonnummer(0511) 71 70 00
ContactpersonenRemco Veenstra en Wiebe Smid