Subsidieregeling Versnellingsagenda

Goed om te weten


Wat is de Versnellingsagenda?

De Versnellingsagenda is het uitvoeringsprogramma van de Regio Deal Noordoost-Fryslân, die de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en de provincie Fryslân voor de periode 2020-2025 met het Rijk hebben afgesloten. Met dit programma wordt gewerkt aan de economische versterking van de regio Noordoost-Fryslân. De focus ligt daarbij op de sectoren waar de regio sterk in is: bouw, metaal(industrie), landbouw en recreatie & toerisme.

Met de Versnellingsagenda willen deze overheden samen met ondernemers en onderwijsinstellingen realiseren dat:

  • het Bruto Regionaal Product in 2025 is toegenomen met € 400 miljoen;
  • het aantal beschikbare banen stabiliseert;
  • de beroepsbevolking op een hoger beroepsniveau werkzaam is;
  • het gemiddeld besteedbaar inkomen toeneemt;
  • het aantal schoolverlaters met een havo of vwo-diploma stijgt;
  • en de gemiddelde WOZ-waarde in deze regio stijgt.

De volledige Versnellingsagenda is hier te vinden.

Hoe willen de partijen de doelstellingen van de Versnellingsagenda bereiken?

Door het verstrekken van subsidies aan projecten die voldoende bijdragen  aan de doelen en beoogde resultaten van de Versnellingsagenda willen deze partijen deze doelstellingen na 2025 behaald hebben. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld, de Subsidieregeling Versnellingsagenda voor de regio Noordoost-Fryslân. De subsidieregeling is hier te vinden.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De Versnellingsagenda is opgebouwd uit drie programmalijnen: Onderwijs en arbeidsmarkt, Innovatie en ondernemerschap en Regionale samenwerking en marketing. Deze programmalijnen zijn weer onderverdeeld in een aantal zogenaamde businesscases. U kunt eenmalig subsidie aanvragen voor een project dat voldoende bijdraagt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van één van deze businesscases. 
De businesscases zijn hier te vinden. 

Hoeveel subsidie kan ik aanvragen?

De hoogte van de subsidie bedraagt nóóit meer dan 65% van de subsidiabele kosten van het project. Dit betekent dus dat u zelf minimaal 35% van de kosten van het project op een andere wijze moet financieren, bijvoorbeeld door inbreng van eigen middelen, inbreng van betaalde arbeid en/of door bijdragen van derden.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

Dit hangt af van de hoogte van de aan te vragen subsidie. De Subsidieregeling Versnellingsagenda maakt namelijk onderscheid tussen subsidies tot en met € 5.000,-, subsidies van € 5.001,- tot en met € 25.000,- en subsidies van meer dan € 25.000,-.

 

Subsidies tot en met € 5.000,- en subsidies van € 5.001,- tot en met € 25.000,- kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Het aanvragen van subsidies van meer dan € 25.000,- is alleen mogelijk wanneer de subsidieregeling is opengesteld. Hiervoor wordt de regeling jaarlijks drie keer gedurende een periode van twee maanden opengesteld.

 

Kan ik hulp krijgen bij het uitwerken van mijn idee?

Voor advies en ondersteuning bij het uitwerken van uw activiteit of project kunt u contact opnemen met stichting Qop door een e-mail te sturen naar info@qop.nl. Het team van Qop kijkt of het project inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda. Zij kunnen u ook adviseren bij de uitwerking van uw idee tot een concreet project. Deze ondersteuning is gratis. Meer informatie over Stichting Qop vindt u op www.qop.nl.

Aan welke eisen moet mijn aanvraag voldoen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Noardeast-Fryslân (Asv) en de Subsidieregeling Versnellingsagenda. Hierin staat onder meer hoe en wanneer subsidie aangevraagd kan worden, verplichtingen voor een subsidieontvanger en redenen waarom een aanvraag kan worden geweigerd. De algemene subsidieverordening vindt u hier.

Voor iedere categorie subsidies is op deze website een aparte pagina met informatie te vinden. Klik op de link hieronder om naar de betreffende pagina te gaan.

 

Documenten

Waar moet u een subsidieaanvraag incl. de gevraagde documenten indienen?

De gemeente Noardeast-Fryslân voert de subsidieregeling namens de vier gemeenten en de provincie Fryslân uit. De subsidieaanvraag en de bijlagen moeten daarom gestuurd worden naar het Subsidiebureau van de Versnellingsagenda:

Gemeente Noardeast-Fryslân
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda
Postbus 1
9100 AA Dokkum

U kunt de subsidieaanvraag en alle bijlagen ook mailen naar info@noardeast-fryslan.nl.

Contact

Voor vragen over het aanvragen van subsidie bij de Subsidieregeling Versnellingsagenda kunt u contact opnemen met het Subsidiebureau van de Versnellingsagenda via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente Noardeast-Fryslân.